Ph. D. Scholars

 • Peddi Dayakar
 • Satarupa Rakshit
 • Ashwin Ram
 • Jyotsna Rosario
 • Mathew Koshy Odasseril
 • Amal Jose
 • Magulsha George
 • Salva KK
 • Ajay Krishna
 • Vivek Jadhav
 • Vishaal K
 • Mohit Sharma